Algemene voorwaarden van Dermac BV

Afdeling 1: Toepasselijkheid

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten met Dermac BV.

1.2 Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, of indien van toepassing, de ondernemingsrechtbank in het rechtsgebied Gent.

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk (per brief of elektronisch bericht) tussen Dermac BV en huurder zijn overeengekomen en enkel per specifiek geval. Deze kunnen niet worden verlengd dan bij een nieuwe schriftelijke overeenkomst.

1.4 De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden en offertes geniet steeds de voorkeur indien er vertalingen werden opgesteld.

Afdeling 2: Totstandkoming van het contract en tussentijdse beëindiging daarvan

2.1 De geldigheidsduur van de offertes betreft één maand en zijn vrijblijvend. Zij kunnen steeds door Dermac BV worden herroepen. Het contract ontstaat nadat Dermac BV het door huurder ondertekende contract heeft ontvangen en indien op dat moment tevens de apparatuur beschikbaar is voor de desbetreffende huurperiode.

2.2 Bij verhuur wordt bij aanvang van het contract de verhuurbon ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van de installateur.

2.3 De minimum huurperiode is één dag. De verhuur vangt aan op de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder.

2.4 Indien Dermac BV bij verhuur van onbepaalde duur het contract wenst te beëindigen wordt dit schriftelijk (per brief of elektronisch bericht) medegedeeld. Het contract wordt als beëindigd beschouwd de daaropvolgende werkdag.

2.5 Wanneer huurder het verhuurde zelf terugbrengt stopt de huur op de dag van terugkomst van dit goed in onze thuisbasis van Dermac BV.

Indien de huurder bij verhuur van bepaalde duur het contract eerder wenst te beëindigen wordt dit schriftelijk (per brief of elektronisch bericht) medegedeeld.  Huurder is gehouden Dermac BV de volgende vergoeding te betalen:

1) 50% van de resterende huurtermijnen indien de resterende duur meer dan 50 % van de oorspronkelijke contractduur bedraagt,

2) 60% van de resterende huurtermijnen indien de resterende duur tussen vijfentwintig 25% en vijftig 50% van de oorspronkelijke contractduur bedraagt.

3) 70% van de resterende huurtermijnen indien de resterende duur tussen tien 10% en vijfentwintig 25% van de oorspronkelijke contractduur bedraagt,

4) 85% van de resterende huurtermijnen indien de resterende duur maximaal 10% van de oorspronkelijke contractduur bedraagt:.

Afdeling 3: Levering en andere prestaties

3.1 Tenzij schriftelijk (per brief of elektronisch bericht) anders is overeengekomen, wordt het verhuurde verhuurd en geleverd vanaf het magazijn van Dermac BV.

3.2 Op aanvraag van de huurder kunnen onze diensten het gehuurde goed ter plaatse leveren per vrachtwagen. Hier wordt een transportkost aangerekend. De werkuren vangen aan bij vertrek vanaf Dermac Bv en houden op bij aankomst terug op onze firma. De huurder neemt de nodige maatregelen dat Dermac BV ongestoord toegang heeft tot de plaats van installatie zowel voor levering als voor ophaling en indien van toepassing de nodige vergunningen zijn aangevraagd en aangetoond. Het volledige risico van het verhuurde ligt vanaf het moment van lossen van het verhuurde gedurende de gehele huurperiode bij de huurder.

3.3 Huurder neemt de nodige maatregelen opdat het verhuurde tegen vervangingswaarde wordt verzekerd.

3.4 Indien de huurder beslist om slecht ná het ingaan van het contract de verhuurde op te halen blijft de huurprijs onverminderd vanaf de overeengekomen datum op het contract gelden. Indien het verhuurde wordt teruggeleverd vóór het einde van het contract blijft de volledige huurprijs gelden5R4E44343.

3.5 Het verhuurde  naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken is niet toegestaan, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke ( toestemming van DERMAC BV.

3.6 Indien een verwarmingsketel te licht werd besteld en desgevallend continu moet draaien kan er een meerkost aangerekend worden

3.7 Alle bepalingen van het contract inclusief algemene voorwaarden blijven van kracht indien het contract wordt verlengd met toestemming van Dermac BV. De huurprijs wordt berekend via dezelfde voorwaarden van kracht bij de aanvang van de initiële overeenkomst

Afdeling 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen in onze offertes en overeenkomst zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, belastingen, verzekeringen af te sluiten door de huurder en buitengewone (on)kosten.

4.2 Indien zich na een offerte van Dermac BV of na totstandkoming van een contract een wijziging voordoet in externe factoren, die niet te voorzien waren door Dermac BV, is Dermac BV gerechtigd deze door te voeren en aan te passen aan de initiële overeenkomst.

4.3 Dermac BV behoudt zich bij contracten met een duur van meer dan zes maanden, waarbij een jaarwisseling binnen de looptijd van het contract valt, het recht voor om in geval van een stijging van materiaal en arbeid, ieder jaar op 1 januari de prijs te verhogen.

Afdeling 5: Betaling

5.1 Alle facturen dienen binnen de 30 dagen te worden betaald. De korting van 1% is van toepassing binnen de 8 dagen. Bij gebreke hiervan is de huurder een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

5.2 Bij het niet nakomen van één van de overeengekomen verplichtingen dient Dermac BV buitengerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien aan Dermac BV te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de totale huursom, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Dermac BV op vergoeding van de volledige en daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.3 Gedurende het het in gebreke zijn van de huurder is deze niet gerechtigd gebruik te maken van het verhuurde materiaal. Dermac BV is gerechtigd om hiertoe geëigende maatregelen te treffen.

5.4 Indien Dermac BV genoodzaakt is het contract te ontbinden ten gevolge van wanprestatie aan de kant van de huurder, is Dermac BV gerechtigd de huurprijs over de gehele resterende overeengekomen huurperiode in rekening te brengen.

5.5 Klachten van welke aard ook van de huurder schorten zijn betalingsverplichtingen van het contract niet op. In geval van een onterechte klacht komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van huurder.

5.6 Dermac BV  is gerechtigd al hetgeen zij op enig moment uit welke wijze dan ook aan de huurder verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen de huurder uit welken hoofde dan ook aan Dermac BV verschuldigd is.

Afdeling 6: Inspectie, onderhoud en klachten

6.1 De huurder dient het verhuurde materiaal direct na levering te inspecteren en geconstateerde gebreken onmiddellijk aan Dermac BV te melden. Het afnemen van het verhuurde materiaal zonder enige gecommuniceerde gebreken aan Dermac BVer binnen de 2 werkdagen na levering/ ophaling betekent acceptatie van de staat waarin het verhuurde verkeert. Van de huurder mag verwacht worden dat hij beschikt over voldoende technische kennis van het verhuurde materiaal om het dit op een adequate manier te kunnen inspecteren.

6.2 De verhuurde goederen wordt gereinigd alvorens deze terug binnen te leveren bij Dermac BV. Indien dit niet het geval is rekent Dermac BV een reinigingsvergoeding aan.

6.3 Dermac BV zal de verhuurde goederen inspecteren binnen 3 werkdagen na ophalen/retournering. In het geval dat schade geconstateerd wordt aan het verhuurde, wordt de huurder daarvan schriftelijk (per brief of elektronisch) op de hoogte gebracht. De huurder mag binnen 3 werkdagen na datum van voornoemde schriftelijke mededeling het de verhuurde goederen inspecteren, bij gebreke waarvan de bevindingen van Dermac BV voor partijen bindend zullen zijn. De reparatiekosten alsmede overige kosten wegens schade van welke aard dan ook worden aan de huurder in rekening gebracht

6.4 De huurder is verplicht alle bijgeleverde instructies en handleidingen bij het Verhuurde strikt en volledig na leven. Indien huurder dit nalaat, wordt een gebrek aan het de verhuurde goederen vermoed het gevolg te zijn van het niet naleven van de instructies en handleiding. Dit impliceert bijgevolg geenszins de aansprakelijkheid van Dermac BV voor mogelijke schade aan het Verhuurde.

6.5 Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht voor zijn rekening het de verhuurde goederen in een behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden en zich als goed huisvader te gedragen.

6.6 De huurder dient bij een zichtbaar dan wel onzichtbaar gebrek aan het verhuurde, Dermac BV schriftelijk op de hoogte te stellen .

6.7 Het is de huurder niet toegestaan om op eigen initiatief het verhuurde te repareren, vermogens te wijzigen, de temperatuur te laag of te hoog in te stellen, de vooraf ingestelde drukken aan te passen dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermac BV. De huurder biedt Dermac BV ten allen tijde de gelegenheid gebreken te herstellen.

6.8 Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en gemotiveerd te zijn.

Afdeling 7: Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dermac BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dermac BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt, niet exhaustief, begrepen: staking of lock-out, lockdown, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte van personeel van Dermac BV en/of door Dermac BV ingeschakelde derden, ernstige storingen in het bedrijf, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, brandstoffen, elektriciteit, transportmoeilijkheden, maatregelen van overheidsinstanties op zowel nationaal en internationaal niveau, epidemieën, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.

7.2 Tijdens de overmachtssituatie worden de verplichtingen van Dermac BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dermac BV niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd het contract te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Dermac BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3 Dermac BV kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien hij als gevolg van overmacht niet aan één van de op hem rustende verbintenissen heeft kunnen voldoen.

Afdeling 8: Aansprakelijkheid

VERHUURDER

8.1 Dermac BV is niet aansprakelijk voor schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Dermac BV.

8.2 Indien enige aansprakelijkheid van Dermac BV vaststaat, is de hoogte van de schadeplichtigheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Dermac BV wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Dermac BV blijft in ieder geval beperkt tot het maximumbedrag van €50.000.

8.3 Dermac BV is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, veroorzaakt door zichtbare en niet zichtbare gebreken of niet gecommuniceerde en gesignaliseerde gevaren in de ondergrond, via deksels, putten, kelders, machines, installaties en gebouwen,…etc

8.4 Dermac is niet aansprakelijk:

- indien de door huurder geleden schade is ontstaan als gevolg van wijzigingen die de huurder heeft aangebracht of werkzaamheden die de huurder aan het verhuurde heeft verricht

- indien de huurder het verhuurde voor andere dan de aan Dermac BV gecommuniceerde toepassingen heeft aangewend

- indien de oorzaak van het gebrek aan het verhuurde niet kan worden gevonden

- voor derden of andere personen die door de huurder worden ingeschakeld. De huurder vrijwaart Dermac BV voor alle aanspraken van derden terzake van eventueel te lijden of geleden schade die samenhangt met het contract.

HUURDER

8.5 Huurder dient zich adequaat en met voldoende dekking te verzekeren en verzekerd te houden voor mogelijke risico´s.

8.6 Risico-analyse:

De huurder is integraal verantwoordelijk de site voor te bereiden zodanig dat Dermac BV op een veilige en efficiënte manier de installatie kan voltooien. Dit impliceert de nodige signalisatie en omheiningen. De huurder is integraal verantwoordelijk voor het toewijzen van de exacte plaats van de toestellen van Dermac Bv voor installatie. Hierbij worden alle wettelijk geldende voorschriften (bv het aantal toegelaten decibels, beperkingen op het in gebruik nemen van publieke ruimtes,…) in acht genomen én gecommuniceerd naar Dermac BV minstens 3 werkdagen voor het aanvangen van het contract. De nodige voorbereidingen worden getroffen door de huurder ter bescherming van aanwezige roerende en onroerende goederen die schade zou kunnen oplopen owv de installatie en het gebruik van alle toestellen. Dermac BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen omwille van onvoldoende afgeschermde of beschermde goederen. Huurder bezorgt minstens 2 werkdagen voor de installatie schriftelijk een risico-analyse.

8.7 Ook na de installatie is de huurder verantwoordelijk voor het beveiligen en afschermen van alle toestellen. Dermac BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsels die worden opgelopen omwille van onvoldoende signalisatie en afscherming. Indien de huurder dit wenst kan dit in samenspraak met Dermac BV.

8.8 Bij het huren van waterketels moet de huurder er voor zorgen dat het waterpeil voldoende hoog gevuld en voldoende ontlucht is voor het opstarten. Oververhitting van de ketel of droogdraaien van pompen is ten laste van de klant bij schade .

8.9 Alle verhuurde toestellen moeten gevrijwaard worden van vorst. Elke schade opgelopen door het open vriezen van vorst is ten laste van de  huurder.

8.10 De huurder zelf is verantwoordelijk voor de juiste brandstof (bv mazout +, extra of ultra). Deze brandstof beantwoordt aan het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2002 en de vernieuwde norm verwarmingsgasolie Type A NBN T 52-716.  Het  wordt ook verwarmingsgasolie met zeer laag zwavelgehalte genoemd (0.001%). Omdat dit type stookolie bijna geen zwavel meer bevat, zijn de SO2-emissies tijdens de verbranding quasi onbestaand. Vanaf 15 november tot 31 maart moet er wintermazout worden gebruikt om de stoltemperatuur voldoende laag te houden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor stolling in leidingen en branders. Eventueel daaruit voortvloeiende schade wordt integraal aan de huurder toegerekend.

8.11 Overpompen van brandstof van tanks die niet transporteerbaar zijn omwille van de grote capaciteit en gewicht gebeurt op kosten en risico van de huurder. De bij te tanken brandstof (verschil tussen levering en ophaling) wordt door Dermac BV in rekening gebracht tegen de dagprijs.

8.12 De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en in het bezit hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door al dan niet moedwillig ( vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, overspanning of verkeerde aansluiting).

8.13 Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht Dermac BV hiervan bij aanvang van het contract in kennis te stellen.

8.14 Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder verplicht Dermac BV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen binnen de 3 werkdagen

8.15 De huurder is verplicht op verzoek van Dermac BV, het toestel voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.

8.16 De huurder dient zijn potentiële (gevolg)schade te beperken door regelmatige en tijdige controles van het Verhuurde uit te voeren en in geval van (het vermoeden van) een tekortkoming direct Dermac BV te informeren. Elke aansprakelijkheidsvorm van Dermac BV vervalt indien deze communicatieplicht niet binnen de 7 dagen na constatatie van schade schriftelijk  is voltrokken. De frequentie van de inspecties hangt af van de waarde en de staat van de zaken die zijn opgeslagen, verpakt, hersteld, gebruikt of geproduceerd in of met behulp van het verhuurde. Dermac BV is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat huurder zijn inspectieplicht heeft geschonden dan wel indien huurder Dermac BV niet tijdig heeft geïnformeerd over (het vermoeden van) een tekortkoming.

8.17 Schade aan het gehuurde toestel veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik wordt na herstelling aangerekend. 

8.18 Huurder dient gepaste maatregelen te nemen opdat communicatiematerialen zoals banners, stickers,...niet worden beschadigd (eventueel door derden). Schade hieraan dient integraal te worden vergoed door de huurder.

8.19 Bij verlies van het gehuurde goed wordt de machinewaarde aangerekend.

8.20 Huurder moet het bestaan van de gevorderde schade aantonen. De verzekeraar van Dermac BV en/of een schade-expert namens de verzekeraar van Dermac BV dient onmiddellijk en/of op diens verzoek in de gelegenheid te worden gesteld om eventuele schade vast te stellen en te beoordelen.

Afdeling 9: Derden

9.1 Het is de huurder niet toegestaan het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen, tenzij bij schriftelijk akkoord. 

9.2 Indien de verhuurde goederen geplaatst worden in een pand dat niet aan de huurder toebehoort, is de huurder verplicht de eigenaar van het pand onmiddellijk bij het aangaan van het contract en voorafgaand aan de levering van het schriftelijk te informeren betreffende de gehuurde toestellen van Dermac BV.

9.3 Dermac BV heeft het recht, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de huurder, het contract (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren of zaken van derden ter beschikking te stellen aan de huurder in functie van het contract. Dermac BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen (van zaken) van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Dermac BV.

9.4 Indien deze derden hun aansprakelijkheid ten aanzien van Dermac BV hebben beperkt, dan geldt deze beperking ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van Dermac BV jegens de huurder, indien de huurder kennis heeft of kennis heeft kunnen nemen van deze beperking en deze niet heeft geprotesteerd binnen 5 kalenderdagen.

Afdeling 10: Verzekering en schaderegeling

10.1 Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om op eigen kosten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die wettelijke risico’s dekt, waaronder schade aan derden die is veroorzaakt door het gebruik van het de verhuurde goederen.

10.2 Eventuele beperkingen, uitsluitingen en eigen risico's die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst tussen de huurder en zijn verzekeraar kunnen niet jegens Dermac BV worden ingeroepen.

10.3 De huurder draagt hierbij al zijn rechten en verplichtingen jegens zijn verzekeraar uit hoofde van zijn verzekeringsovereenkomst over aan Dermac BV.

Afdeling 11: Ontbinding en opschorting

Dermac BV  behoudt zich het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder tot een schadevergoeding gehouden te zijn:

De huurder is er toe gehouden het huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking van Dermac Bv te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld per e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven. Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van 110,00€ per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.

Afdeling 12: Afdwingbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of van het gedeelte van de betreffende bepaling dat niet ongeldig of niet-afdwingbaar is, onaangetast. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die Dermac BV en de Huurder in staat zal stellen het beoogde economische resultaat op een rechtsgeldige manier te bereiken.

Problemen met uw installatie?

Vraag hier je formule aan
Privacy Statement | Disclaimer | Cookie Statement | Algemene Voorwaarden
© Dermac 2024 - Webdevelopment by Plenso

Wij maken gebruik van cookies

De website van Dermac maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie